Блог

Педагогічне кредо

«Через інтерактивне навчання –

до естетично розвиненого студента»

Все, що учень може взяти сам, не можна йому давати.

В.О. Сухомлинський

Головним у моїй педагогічній роботі вважаю естетичний розвиток студентів у поєднанні з моральним і духовним вихованням. Щоб забезпечити належний рівень пізнавального інтересу студентів, надаю перевагу інноваційним методам. Вони зумовлюють якісне осягнення студентами художнього слова. Ці методи втілюються в таких формах заняття:

 • інтегрований,
 • інтерактивний,
 • театралізований,
 • сугестопедичний,

а також позааудиторна робота: олімпіади, конкурси.

Особистісні чинники реалізації інноваційних методів бачу в пробудженні у молоді почуття гідності та самоповаги, у формуванні її самоусвідомлення, у її готовності брати на себе відповідальність за вибір у будь-якій проблемній ситуації. Цим зумовлений добір навчальних методів та прийомів, спрямованих на виховання творчої самостійності студентів. Застосування мною інноваційних навчальних методів завжди пов’язане з вихованням загально-педагогічних завдань. Я прагну:

 • розвивати творчу уяву та фантазію студентів на матеріалі класичних художніх творів;
 • зробити кожен етап навчання захоплюючим, ефективним, важливою ланкою здобуття літературної освіти;
 • постійно збагачувати внутрішній світ студентів, підвищувати рівень їхнього естетичного сприйняття;
 • вчити їх сприймати красу навколишнього світу;
 • формувати естетичну та етичну свідомість молодої людини;
 • виховувати кожного студента як особистість.

Здійснення мого педагогічного кредо було б неможливим без постійної науково-дослідницької роботи, яка зосереджена на  розв’язанні таких проблем, як:

 1. модернізація освітнього процесу;
 2. розвиток творчої самостійності молоді та їхніх літературних схильностей на заняттях світової літератури;
 3. розвиток пізнавальних інтересів у процесі вивчення світової літератури;
 4. виховання національно свідомого громадянина України.

Завдання розвитку мислення студентів потребує від викладача високої дидактичної майстерності. Насамперед це залежить від умілого застосування навчальних методів, які стимулюють високу пізнавальну активність студентів і забезпечують розвивальний характер навчання. Успішність навчального процесу залежить і від самого студента, від його бажання працювати, активності пізнавальної діяльності під час заняття. Пробудити пізнавальний інтерес мені краще вдається шляхом постановки проблемного питання перед аудиторією або «мозкового штурму» проблеми, її групового розв’язання. Даний прийом спонукає студентів вільно висловлювати свої думки. Для цього слід підтримувати високий темп заняття, заохочувати кожну оригінальну думку, допомагати вільно висловлюватися, не поспішати  із резюме і висновками, хоча в кінці проблемного обговорення обов’язково слід підводити підсумки.

До навчальних методів, які значно активізують творчу діяльність студентів, відносять і метод евристичних, або «ключових» питань. Справді, якщо будь-яка проблема розв’язується із різних точок зору, легше прийти до правильної відповіді. Застосовую цей метод найчастіше після прочитання твору з метою поглиблення його сприйняття та розуміння.

З евристичних запитань, як правило, починаю дискусію, в ході якої часто виникає потреба у застосуванні методу інциденту. Адже постійно висловлюються діаметрально протилежні думки, виникають конфліктні ситуації. Даний метод допомагає формувати уміння юнацтва толерантно розв’язувати конфліктні ситуації. Цьому сприяють і правила ведення дискусії, спрямовані на виховання стриманості до всіх опонентів.

Готуючись до кожного заняття, продумую та організовую навчальну діяльність, щоб відбувався розвиток процесів сприйняття, уяви, щоб студенти оволоділи всім і в них нагромаджувався індивідуальний досвід пошукової діяльності, формувалися якості, потрібні для комбінування, конструювання та перетворення.

Для організації розвивального навчання використовую методи, які сприяють розвитку інтересу у студентів: проблемні, продуктивні, дослідницькі, що розвивають творче мислення та уяву.

Ефективності заняття сприяють такі психологічні умови його підготовки:

–          визначення рівня розумового розвитку студентів, їх ставлення до навчання;

–          розвиток креативності на занятті;

–          психологічний контакт із групою;

–          організація пізнавальної діяльності студентів.

Використовую різноманітні методи, прийоми. Хороший результат дає колективне навчання. Воно здійснюється під час спілкування студентів у динамічних парах, групах. Колективний засіб має низку особливостей в організаційному, дидактичному, виховному плані, а особливо – в розвивальному, бо студент відіграє роль суб’єкта і об’єкта.

Дуже важливо постійно поповнювати арсенал методів, намагатися урізноманітнити їх використання на окремих заняттях. З досвіду відомо, що ефективність навчання знижується, якщо на кожному наступному занятті використовуються одні і ті ж методи роботи. Тому знаю і намагаюся об’єктивно оцінити свої методичні здібності і можливості та, відповідно, визначати в кожному конкретному разі, якому  з методів навчання треба надавати перевагу.

Практика інтерактивного навчання досить різноманітна. Серед його варіантів – проблемне навчання, інсценування, робота в малих групах, рольова гра, анкетування, уявна прогулянка тощо.

Вважаю, що тільки інтерактивні методи навчання можуть вирішити проблему підвищення ефективності заняття літератури у ВНЗ I-II р. а., виховання естетично розвиненої особистості.