методичні рекомендації

Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури

Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури

Технологія (від грецького techne – «мистецтво», «майстерність» і logos – «слово», «навчання») – сукупність методів, що застосовуються в якому-небудь процесі для досягнення найкращих результатів.

Педагогічна технологія – конструювання навчального процесу з гарантованим досягненням мети.

Будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати деяким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності), якими є:

– Концептуальність (опора на певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети);

– Системність (логіка процесу, взаємозв’язок всіх його частин, цілісність);

– Можливість управління (діагностичне ціле покладання, планування, проектування процесу навчання, поетапна діагностика, варіювання засобами та методами з метою корекції результатів);

– Ефективність (оптимальність засобів, гарантування досягнення певного стандарту освіти);

– Відтворюваність (можливість використання (повторення, відтворення) педагогічної технології в інших ідентичних освітніх закладах, іншими об’єктами);

– Візуалізація (характерна для окремих технологій. Передбачає використання аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників).

Найбільш поширені освітні технології у практиці вчителя світової літератури

  1. Проектно-діяльнісна технологія.
  2. Технологія розвитку критичного мислення – система діяльності, яка базується на дослідженні проблем і ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисної інформації.
  3. Технологія проблемного навчання – організація навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність студентів у її розв’язанні. При цьому проблемна ситуація виступає своєрідною драбиною, користуючись якою, можна вийти на формулювання проблеми, це засіб для формування інтересу студентів до даного питання.
  4. Технологія зустрічних зусиль – активізація загально спрямованих емоційних, інтелектуальних, вольових зусиль учасників навчання, що передбачає оптимальну відповідальність за організацію процесу та у підсумку – результативність навчальної діяльності.
  5. Ейдотехніка. Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинути уперед». Справді, проект – це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації.

Проектна технологія є інтегративним видом діяльності, що синтезує в собі елементи ігрової,пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворювальної, навчальної, комунікативної та головне – творчої діяльності.

Критичне мислення (грецьк. Kritike – «мистецтво розбирати, судити») – це не критика недоліків, а вміння визначити проблему й виробити оптимальну стратегію її розв’язання. Це процес розгляду предметів з багатьох сторін, процес, який починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і закінчується прийняттям рішення. В основі такого мислення лежить уміння не піддаватися впливу чужих думок, а правильно оцінювати їх, бачити сильні та слабкі сторони, виявляти те цінне, що в них є, й допущені помилки.

Ейдотехніка (у перекладі з грецьк. «Eidos» означає «образ») – це технологія з обробки, зберігання та відтворення інформації; сукупність найбільш ефективних та перевірених протягом багатьох років як авторських, так і класичних прийомів запам’ятовування.

Ейдетизм – здатність дуже яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі зору. Ейдетичний образ є суб’єктивним, яскравим, візуальним, тому ейдотехніку ще називають «жива пам’ять».

  1. Діалогова технологія.

«Освіта поза діалогом перетворюється на штучну, мертву систему» (М.Бахтін).

Діалог на занятті – це особлива дидактико-комунікативна атмосфера, яка допомагає студенту не тільки оволодіти діалогічним способом мислення, але й забезпечує рефлексію, розвиває інтелектуальні та емоційні властивості особистості. Діалог починається з висловлювання студента: «я хочу сказати», «моя думка», «мені хочеться доповнити», «моя точка зору».

  1. Особистісно орієнтована технологія навчання. Особистісно орієнтоване навчання – це навчання, що виявляє особливості студента-суб`єкта, що визнає самобутність і самоцінність суб’єктного досвіду студента, що вибудовує педагогічні впливи на основі суб’єктного досвіду студента.

Типологія особистісно орієнтованого навчання:

– Гуманно-особистісні технології;

– Технології співпраці;

– Технології розвивального навчання;

– Технології вільного виховання;

– Технологія рівневої диференціації навчання та ін..

  1. Інтерактивна технологія(від англ. Interaction – «взаємодія») – навчання в режимі діалогу, постійна активна взаємодія всіх його учасників з використанням моделей комунікацій, стосунків, ролей тощо.
  2. Комп’ютерні (інформаційні, мультимедійні) технології. Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо. Медіатехнології в освіті є реальною частиною культури. Отже, вчителю треба зробити комп’ютер своїм спільником, помічником.

Мультимедіа – це сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео зображення,графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).

Кожна з педагогічних технологій – універсальна, дієва, результативна, має власну зону, у межах якої відбувається розвиток особистості.

( За матеріалами к.ф.н., член-кор. НАНО А.І.Богосвятської )

Система завдань за новелою Томаса Манна «Маріо і чарівник»

Завдання 1. Робота з епіграфом.

Виразно зачитайте епіграф і спробуйте пояснити його значення.

Завдання 2. Виконуємо біографічне дослідження.

Т.Манн – німецький письменник, один із засновників інтелектуальної прози ХХ століття, лауреат Нобелівської премії.

Гуманізм – життєва позиція митця. Активність у антифашистському русі.

Завдання 3. Компаративний аналіз слова.

derZauberer,   в німецькій літературній мові має два значення: фокусник і чарівник. Розтлумачте значення цих слів за словником.

Поміркуйте, чому із двох значень німецького слова український перекладач Євген Попович обирає відповідник «чарівник»?

Завдання 4. Виконуємо біографічне дослідження.

Розкажіть, які події покладено в основу новели «Маріо і чарівник»?. Що спонукало до написання твору?

Завдання 5. Літературознавчі студії.

Скільки сюжетних планів у новелі і чому? Прослідкуйте за подіями, які розгортаються у творі і складіть своєрідне гроно з опорних слів ваших відповідей.

Завдання 6. «Словесне малювання».

Хто розповідає про події, що відбуваються в місті? Якою ви уявляєте цю людину?

Завдання 7. Наведи аргументи.

Літературознавці називають новелу «Маріо і чарівник» політичною алегорією. Чому?

Завдання 8. Працюємо з художнім текстом.

Виберемо , на ваш погляд , цитати, якими можна охарактеризувати «заїжджого кавльєре».

Завдання 9. Аналізуємо та обмірковуємо.

– Прокоментуйте сцену з «мовознавцем».

– Як поводиться Джованотто у сцені з каліками?

– Як виглядає подружжя Анджольєрі під час сеансу гіпнозу?

– Як поводяться глядачі, як реагують щоразу на фокуси Чіполли?

– Чим відрізняється експеримент з юнаком, зануреним у сон?

– Під час якого досліду успіх Чіполли досяг апогею?

– Яку роль у його тріумфах відіграють келих коньяку і нагайка зі срібним руків’ям у формі пазура?

–  До чого призводять спроби не піддаватися владі Чіполли, протидіяти його волі?

Завдання 10. «Словесне малювання».

– Що найбільше подобалось Маріо? На що він не сподівався?

– Як поводився Маріо під час сеансу? Що відчував?

– Яке бажання було у Маріо під час спілкування з Чіполлою?

– Що навіює Чіполла Маріо? Який духовний та фізичний біль переймав Маріо?

Завдання 11. Аналізуємо художні засоби.

Поясніть, чи є постріли Маріо виправданими?

Завдання 12. Висловлюємо власне судження.

Як оповідач ставиться до такого фіналу концертної програми?

Завдання 13. Учимося філософському осмисленню філософських явищ.

Скажіть, що завжди протистоїть злу?

Завдання 14. Розвиваємо вміння обстоювати свою точку зору.

Що найголовніше у стосунках між людьми?