Культурологія

Українська та зарубіжна культура: методологія, структура, функції

План

  1. Що означає «культурологія» в буквальному значенні? Що виступає предметом культурології?
  2. Методи і принципи аналізу культури.
  3. Основні моделі структурування культури та її функції.
  4. Поняття цивілізації. Зв’язок і відмінність цивілізації та культури.
  5. Сутність геокультурної концепції існування культури.

Опорні поняття до теми:                                                                 

*культурологія           *морфологія культури              *євроцентризм

*культура                   *психологія культури                *полілінійність

*цивілізація                *соціологія культури                 *локальні цивілізації

*концепція                  *феноменологія культури         *еволюціонізм

*структура                 *філософія культури                  *функціоналізм

 

Концепції культури

Теорія Зміст Автори
Критика культури й цивілізації Культура й цивілізація ворожі людині, порушують гармонію людини й природи. Основне гасло – «назад до природи». Ж.Ж.Руссо

1712-1778

Морально-етичне обґрунтування культури Культура не можлива без підпорядкування моральному обов’язку.                                                  Мораль – основа культури. І.Кант

1724-1804

Просвітницько-прогресистська Культурний процес – це розвиток розуму, освіти, науки як запорука прогресу. Й.Гердер

1744-1803

Культура як втілення абсолютної ідеї Культура нації, епохи тим вища, чим краще виражає абсолютну ідею. Найцінніше надбання культури – держава. Г.Гегель

1770-1831

Естетична основа культури          (німецький романтизм) Фундаментом культурної творчості є мистецтво, міфологія, фольклор та ін.. Ф.Шеллінг 1775-1854

А.Шлегер 1767-1845

Ф.Шлегель

1772-1829

Культ сили і «волі до влади» (анти-

християнська)

Завдання культури – вдосконалення сильної надлюдини – борця, переможця. Взаємоєв’язок діонісійського та аполонійського у культурі. Ф.Нійше 1844-1900
Еволюційна Культура – результат безперервного спадкоємного процесу, ускладнення матеріальних і духовних цінностей, створюваних людством. Л.Морган

1818-1881

Е.Тайлор 1832-1917

Кругообертів локальних цивілізацій Цивілізації як ізольовані культурні контактуючі у часі та просторі («Виклик – Відповідь»). Культура народжується, розвивається і гине (Шпенглер, Данилевський). Культурні надсистеми: ідеаційна, ідеалістична, чуттєва. М.Данилевський

1822-1885

О.Шпенглер

1880-1936

П.Сорокін  1889-1968

А.Тойнбі    1889-1975

Національна (українська) В основі культурного процесу – традиційне прагнення до свободи, волелюбність. М.Костомаров 1817-1885

П.Куліш

1819-1897

Слов’яно

фільська

Самобутність слов’янської культури на відміну від західноєвропейської К.Аксаков

1817-1860

О.Хом’яков

1804-1860

Євразійська Культура – це єдність соціально-історичного середовища географічного оточення Л.Гумільов      1912-1992

М.Трубецькой 1890-1938

Л.Корсавін

1882-1952

 

Психоаналітич-

на – «індивідуального та колективного несвідомого»

Культура – результат сублімації психобіологічної та сексуальної енергії людини у діяльності та творчості (Фрейд). Культура твориться на основі «колективного несвідомого» З.Фрейд

1856-1939

К.Юнг

1875-1961

Осьового часу VІІІ-ІІІ ст.. до н.е. – це час, коли людина усвідомлює буття. Пізнає саму себе. К.Ясперс

1883-1969

Ігрова Культура народилася і функціонує як гра. (Хейзінга) У світі де гуманізованої маскультури справжня культура – елітарна. Людина – це самосвідома, творча особистість (Гессе). Й.Хейзінга

1872-1945

Г.Гессе

1877-1962

Богословська Культура – результат розвитку релігійних культів. Філософія, наука, архітектура, живопис, мораль вийшли з релігії. П.Тілліх

18861965

М.Бердяєв

1874-1948

Символічна Культура – «другий Всесвіт», світ символів (у Сковороди – Біблія). Мова, наука, релігія, мистецтво – системи знаків, символів. Г.Сковорода

1772-1794

Ю.Лотман

1922-1993

Екзистен-

ціальна

Культура – результат переживання людиною свого буття. Ж.Сартр

1905-1980

А.Камю

1913-1960

Геокультурна Культура – форма адаптації нації до географічного й природного простору. М.Грушевський

1866-1934

Є.Маланюк

1897-1968

   

Класифікація культури за різними засадами

Засади Змістові компоненти
Діяльність Матеріальна, духовна.
Світоглядні моделі Класична, некласична (модернізм), постнекласична (постмодернізм)
Носії Особистісна, групова, класна, національна, суспільна, людська.
Суспільна свідомість (теоретичний рівень) Моральна, правова, релігійна, філософська, політична, економічна, екологічна, професійна, естетична, фізична.
Суспільна свідомість (суспільна психологія) Уявлення, звички, звичаї, традиції, почуття, менталітет, переконання, ідеали.
Історія розвитку Первісна, стародавніх цивілізацій Сходу, антична, середніх віків, Відродження, Просвітництво, новітня.
Спрямованість Офіційна, тоталітарна, масова, елітарна, субкультура, контркультура, антикультура, «вигнана»
Організаційні інститути Держава, партії, спілки, армія, церква, суд, заклади культури та освіти

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Данилевський М.Я. Россия и Европа. – М.:Изд-во полит.лит.,1991
  2. Шперглер О. Закат Европы. – Новосибирск:ВО Наука,1993
  3. Бердяэв Н.А. Смысл истории. – М.: Республика,1990
  4. Левяш И.Я. Культурология: Курс лекцій. – Минск, 2000
  5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Республика,1992